Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A Szent Korona alkotmány

2009.03.16
 

Kép

Magyarország

Szabadság Alkotmánya

ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága
MÁSODIK RÉSZ A Szent Korona tagok szabadsága
HARMADIK RÉSZ A szabadság feltételei
NEGYEDIK RÉSZ A szabadság védelme
ÖTÖDIK RÉSZ Záró rendelkezések
 
Annak a Küldetésnek a teljesítéseként, amelyben a Teremtő kegyelme a Szent Koronával az Istenszülő feladatának részesévé tette az egyetemes magyarságot,

annak a kötelességnek a teljesítéseként, amellyel a Teremtő az Istenszülő feladata ránk kegyelmezett részének hagyományainkban alapuló visszaállításával bízott meg bennünket, és

annak a felismerésével, hogy az Istenszülő ránk kegyelmezett feladatai teljesítését akadályozó erőszak nemzetünk és az emberiség végveszélyét jelenti,

kinyilvánítjuk, és ez által Alkotmányként törvénybe iktatjuk azon akaratunkat, hogy

Magyarország Szabadság Alkotmányát

életünket, az anyagtalan- és az anyagi élő- és élettelen világgal való kapcsolatainkat örökké és változtathatatlanul meghatározó, alapvető értékrendjeként

jogfolytonosságába visszahelyezzük.

Akaratnyilvánításunkkor

az a hit sugallta tettünket, hogy a Föld, a Levegő, a Víz és a Tűz, mint a négy életfeltétel-meghatározó alapelem, magában foglalja az anyag - Lélek Fénye által vezetett - uralásának és alakításának feltételeit, így ezek tiszteletben tartása minden emberi fejlődés alapja, 

az a hit irányította szándékunkat, hogy az anyagtalan- és anyagi világ egységének visszaállítása az emberiség továbbélésének alapfeltétele,

az a hit vezetett bennünket, hogy a szabadság alapja minden anyagtalan-, valamint anyagi élő és élettelen Teremtmény iránti szeretet, valamint őseink emberi társadalmat meghatározó értékeihez való hűség.

Akaratunk és hitünk szerint

Magyarország

a Szent Korona Országa, amely a Boldogasszony örök oltalma alatt él, és szerves egységben létezik az emberiség egészével.  
ELSŐ RÉSZ
Az állam szabadsága

1. §

(1)    Magyarország örökké szabad.

(2)    Az állam szabadsága
a./    a társadalmi együttélés szabályai jogrendszerbe foglalásának és érvényesítésének,
b./    a külkapcsolatok létesítése és felbontása gyakorlásának,
c./    a társadalmi berendezkedés meghatározásának,
d./    a külső és belső védelmi eszközei fejlesztésének és alkalmazásának,
e./    a Szent Korona Önigazgatási Rendszerét követő „Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló” 2. főtörvényben megvalósuló képviseleti rendszer kialakításának és gyakorlásának
minden más államtól való függetlenségét jelenti.

(3)    Az állam szabadsága a Szent Korona tagok együttesen gyakorolt alapjoga, annak egésze, vagy bármely eleme soha, senki által és senki érdekében nem szüntethető meg.

MÁSODIK RÉSZ
A Szent Korona tagok szabadsága

2. §

(1)    A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

(2)    A Szent Korona tagja:
a./    az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
b./    az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek .

(3)    Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.

(4)    Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él, teljeskörű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával.

(5)    A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az „Államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona tagságától.

(6)    A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve:
a./    nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van,
b./    nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és alkalmazásában,
c./    sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának birtokosa.

HARMADIK RÉSZ
A szabadság feltételei

3. §

(1)    Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak.

(2)    A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.)    Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.)    Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.)    Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot.

4. §

(1)    Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

(2)    Magyar érték minden olyan – (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye, amelyet
a./    magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal,
b./    Magyarország területén,
c./    a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése
hozott létre, illetve szolgáltatott.

(3)    Csak olyan tevékenység végezhető, amely
a./    eredménye (termék vagy szolgáltatás),
b./    a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése,
c./    a tevékenység végzése során keletkezett hulladék
nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, valamint a természetes környezetet.

 
NEGYEDIK RÉSZ
A szabadság védelme

5. §

(1)    Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

(2)    A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:
a./    az állam szabadságának,
b./    a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának,
c./    a birtoklás szabályának,
d./    a vendégjog szabályainak,
e./    a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok
megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.

ÖTÖDIK RÉSZ
Záró rendelkezések

6. §
Alaptörvény

(1)    Magyarország Szabadság Alkotmányának egy történelmi időszakra vonatkozó irányelveit határozza meg az Alaptörvény.

(2)    Alaptörvény alkotási alapelvek

a./    Lelki-, szellemi- és anyagi esélyegyenlőség biztosítása a Szent Korona minden tagja számára.

b./    Jogok és kötelezettségek összhangja.

c./    A Krisztust követő istenhívő értékrend szerinti életértékelés (a lélek az irányító, a szellem a közvetítő és az anyag a végrehajtó).

d./    Az önkormányzatiság és ebből eredően a népuralom és a sorsközösség vállalás érvényesítése.

e./    A szerves egységként működő, gondoskodó Magyarország létrehozása, működtetése és védelme.
Ez utóbbin belül kiemelt védelem illeti meg 
-    a bölcseleti (filozófiai) alapot - kiemelten az ember szabad akarata érvényesülésének védelme az annak esélyegyenlőség-elemeit veszélyeztető eszközökkel - pl. nevelés helyett alkalmazott, lelki traumát okozó lélek- és agymosás, vagy - az életfeltételeket csökkentő tevékenységekkel - az egészségügyi ellátás üzletté alakítása, a közbiztonság kriminális állapotra züllesztése, a következő generációk életét veszélyeztető természetrombolás;
-    politikai alapot - kiemelten az önkormányzatiságon alapuló népuralom (demokrácia) és sorsközösség vállalás (szolidaritás) alapértékeinek védelme a választók félrevezetésével megvalósuló, az igazságot annak egy részével helyettesítő demagógiával és megalapozatlan ígéretekkel szemben;
-    gazdasági alapot - kiemelten: az ország termelőeszközei tulajdon- és birtokjogának védelme bármilyen önkényuralmi (diktatórikus) megszerzési kísérlettel - pl. az ország „magánosítás” (privatizáció) néven történő kirablásával - szemben; a pénz értékközvetítő szerepétől eltérő működtetésének tiltása; a magyar termékek, termények és szolgáltatások hátrányos megkülönböztetésének (negatív diszkriminációjának) büntetése; a jogszabályok hibás értelmezésével és megvesztegetéssel (korrupcióval) törvénytelen (illegális) gazdasági tevékenységek létrejöttének, a meglévők működésének tilalma.

(3)    Az Első Alaptörvényt Magyarország Szabadság Alkotmányának hatályba léptetése napján, az után lépteti hatályba az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés.

(4)    Az Alaptörvényt Nemzetgyűlés módosíthatja.

7. §
Alaptörvény szintű főtörvények

(1)    Az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés lépteti hatályba az alábbi, Alaptörvény szintű főtörvényeket:

a./    „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvényt,

b./    „Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló” 2. főtörvényt,

c./    „Magyarország jelképekről és ünnepekről” szóló 3. főtörvényt.

(2)    Az Alaptörvény szintű főtörvényeket csak Nemzetgyűlés módosíthatja.

8. §
Egyéb jogszabályok
 
Az Alaptörvény irányelvei alapján az Alaptörvényben meghatásozott, az államhatalmat „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény szerint gyakorló személyek és szervezetek jogosultak jogszabályokat alkotni, módosítani és hatályán kívül helyezni.

 
9. §
Hatályba léptetés

(1)    Magyarország Szabadság Alkotmányát a jogfolytonosságot visszaállító Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés helyezi hatályba.

(2)    Magyarország Szabadság Alkotmánya Isteni eredetű, ezért azt semmilyen hatalom nem módosíthatja, és nem helyezheti hatályon kívül.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

varsanyi.zb@gmail.com

(Varsányi Zoltán Bendegúz, 2010.09.28 20:02)

Így igaz!
És addig nincs magyar király, amíg vissza nem állítjuk a magyar nemesség intézményét! Királyt a nemesi rend választ.
Úgy legyen!
V.Z.B.

Re: varsanyi.zb@gmail.com

(elskunkydos, 2011.04.13 01:14)

Az a nemes aki annak szuletett ???

Re: Re: varsanyi.zb@gmail.com

(Bendegúz, 2011.04.13 07:18)

Igen, az. És akit a király cselekedetének okán - a jövôben - nemesi címmel ruház fel.
Bendegúz

Re: Re: Re: varsanyi.zb@gmail.com

(elskunkydos, 2011.04.20 22:34)

Ez így számomra is elfogadható. A nemességnek kellene a legtöbbet segíteni az országon. Mert annak az országnak feltétlenül szegénynek kell lennie melyiket a saját nemesei is elhagynak.

Gondolat

(elskunkydos, 2011.04.13 02:17)

A Magyarsag, vagy a Szent Korona alkotmánya nem vallasi kerdes (szerintem). Nemkell Katolikusnak, vagy Ateistanak lennie valakinek ahoz hogy Magyar legyen. Aki ezt vallasi kerdesnek tunteti fel az sulyosan teved,es megteveszt masokat. De elsosorban sajat magat vezeti tevutra,magyarazza felre sajat hitet. Ha 1920 ban nem a templomokba,zsinagogakba vagy mecsetekbe mentunk volna imatkozni hanem fegyverrel (akar kaszaval vagy kapaval) a kezben mindenki a sajat istenehez fohaszkodva Magyarkent vedtevolna a hazat,ez az alkotmanyosdi figyelem eltereles a valodi problemakrol ma nemlenne a cimlapon. A valodi problema, Fogalmunk sincs hogy miaz Magyarnak lenni. Szechenyi,Kossuth es meg sorolhatnam. Ok tudtak. Minden tiszteletem azoke a magyaroke akik, emeltfovel buszke magyarkent jarnak,dolgoznak,szeretnek, gyulolnek es elnek a vilagban.

K.J.A

klestear@gmail.com

(Lestear, 2011.02.24 08:49)

Sziasztok!
Nagyon jó látni, hogy ennyi ember viseli szívén a Szent Koronát. Bár érdeklődésre tart számot, hogy eme Koronának mi köze Attilához. Valamint elolvasás utám tisztán megoldható a nemzeti ellenállás, mert csak megvonjuk az ellenállótól a tagságot. Akár magyar akár nem

elskunkydos@freemail.hu

(Kocsis Jozsef Attila, 2010.09.28 19:14)

Addig nincs Magyaorszag, nincs magyar ember, nincs Magyar szentkorona, nincs magyar entitas mig nincs MAGYAR Kiraly !

tisztanlato@gmail.com

(Tisztánlátó, 2010.01.24 19:03)

Attila hite és hagyománya semmilyen kapcsolatban sincs Krisztussal. Aki e két dolgot egymás mellé ülteti, az sosem volt magyar! Aki a Szentkorona Alkotmányát "megalkotta" nincs tisztában sem a lélek, sem a szellem mibenlétével. Amikor "analfabéták" - magyarul nem LÁTÓK akarnak emberi logikára épülő dolgokat létrehozni, sajnos nincsenek tisztában az isteni logikával. Az nem ismerhető meg egyetlen biblikus írásból sem! Isteni eredetű nem lehet az az emberi logikára épülő és mesterségesen emberi logikával íródott néhány sor. A világ maga isteni logikára épül. Szúklátókörúen csak a mai magyarországi területekre vonatkoztatni népünk szent törvényét abszolút egyszerű gondolkodásra és a világ nem ismerésére vall. A világ és magyarságunk sokkal több, mint ami ma körbe vesz bennünket, vagy a történelem emlékeiből megismerhető. Hiszen a magyarság egyet jelent Isten egyidejűségével. Aki ezt nem érti, addig ne is hivatkozzon ezekre a dolgokra, amíg harmóniába nem kerül önmagával,és így az isteni világgal, a teremtéssel. Amint ez bekövetkezik, a magyarok mindenkori szent törvényei elérhetőek és megérthetőek lesznek a számára. Semmi szükség leírni. Nem is lehet, mert MEG KELL ÉLNI!

Költői kérdés volt

(alcy, 2009.10.07 05:05)

Elnézést, a kérdés költői volt... ui. én tudom miért nem, azért mert az MSZ vezetése nem engedte be azt a személyt, aki ezt az Alkotmány-tervezetet készítette..., amit én nagyon sajnáltam akkor is, és azóta is.
Ez a tény azt mutatta, hogy az MSZ csak látszólag áll a Szent Korona Alkotmány mellett, arra csak a további sajátnépszerűsége miatt van szüksége.
Erre utaló kijelentések sajnos el is hangzottak, konkrétan: a népszuverenitás (azaz a népfelség elve), amelyre a vezetés hivatkozott, nem fér meg a Szent Korona Alkotmány mellett: ugyanis a Szent Korona Alkotmányban minden hatalom a Szent Koronáé (aki a Szent Korona tagjaiból és az idegennek! elidegeníthetetlen területből áll), míg a népszuverenitás szerint a legfőbb hatalom a népé...
Mivel Halász József ezen alapelvekhez ragaszkodik, én nem engedte a tervezetből kivenni, ezért nem kívánatos személlyé vált Bösztörpusztán. Ha hajlandó lett volna ezeket megváltoztatni, jelen lett volna a Szent Korona Alkotmány-tervezete... ám ezen alapvetések nélkül érdemi változást sem jelent az egész, csupán ismét egy "mű-rendszerváltozást", amiben már volt részünk...

Beiktatás

(Négyökrű, 2009.10.06 15:29)

Minden igaz magyar várja már a Szent korona beiktatását,mint legfőbb jogi személyt.Atilla koronája az összes hun népek feletti uralkodói jogszemélyiség.
Segítsük hát hatalomra őt,hogy csodát tehessen elárvult leigázott népével!

ÓBuda

(Bendegúz, 2009.10.06 12:29)

Nem tudom miért nem. De annyi elôadó volt, hogy biztos sem lehetek benne, hogy nem találkozhattunk volna vele.

V.Z:B.

Szent Korona Alkotmány

(alcy, 2009.10.06 10:32)

Jó, hogy olvasható ez az Alkotmány-tervezet.
Azt tudjátok, hogy Bösztörpusztán miért nem lehetett ezzel találkozni?

Hatályba léptetés

(Merkuriusz, 2009.08.11 15:23)

1) Magyarország Szabadság Alkotmányát a jogfolytonosságot visszaállító Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés helyezi hatályba.

(2) Magyarország Szabadság Alkotmánya Isteni eredetű, ezért azt semmilyen hatalom nem módosíthatja, és nem helyezheti hatályon kívül.

Bizony a Magyar szentkorona alkotmány Isteni eredetü kell,hogy legyen.Éppen az miatt,hogy ezt megszüntessék akarták mlegyőzni minden emberben Isten.
Közületek volt valaki aki észre vette ezt az ellene folytatott harcot és sok támadást?Sikerült felül kerekednetek ezen támadásokon és szabadulni a támadó hatalma alól?

Akinek igen az talán megpróbálhatja nem visszaállitani inkább talán csak újból betartatni ennek az alkotmánynak törvényeit.Viszont ez a jelenlegi hatalom teljes kivonulását jelentené nem csak a hatalomból hanem szerintem az országból is .

Talán tudjátok ,hogy olyan erő ami erre késztesse őket valóban csak egy van.Azt pedig,hogy ki rendelkezik ilyen erővel egyáltalán nem a nép dönti el,tehát ezt nem is választhatja a nép.

A másik lehetőség pedig,hogy a tudatlan nép megtévesztésére,elhalgattatása érdekében,éppen a jelenlegi hatalom jelöl ki olyan "igazmondó"embereket akik rátudják venni a népet a választásokra (az ilyeneknek sem kell tartani a jelenlegi hatalomtól,viszont azoknak nem is kell kivonulni ,nem csak az országból hanem az irányításból sem),ezzel ismét hatalmat adva a fölötte lévő uralkodás lehetőségére.Mert lehet rá hivatkozni,hogy a nép akarat szerint cselekszenek a hatalmon lévők.